Identiteit Primenius (OUD)

Het katholiek sociaal denken is voor Primenius het fundament van al het handelen. Ons katholiek sociaal denken kent een aantal uitgangspunten:
  • Holistische benadering
  • Gemeenschap
  • Vertrouwen
  • Solidariteit
  • Verantwoordelijkheid
Een toelichting op deze uitgangspunten staat in het strategisch plan 2019-2023 Dit plan kunt u hier inzien. Onze identiteit staat weliswaar in een rijke traditie , maar is levend en vernieuwend en komt tot stand  in onze eigen tijd en cultuur in wisselwerking met onze omgeving. Iedere locatie geeft op eigen passende wijze invulling aan deze uitgangspunten.

Onze missie

Wij staan voor hoog gekwalificeerd, meetbaar en eigentijds onderwijs en opvoeding, sterk gericht op de katholieke identiteit, waarin organisatie en ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid kinderen vormen in de volle breedte van het menszijn.

Onze visie

Bij ons staat het kind centraal door in het ontwikkelproces het kind ook daadwerkelijk te betrekken. door middel van een positieve benadering heten we ieder kind welkom. Wij bieden een veilige, uitdagende, innoverende, gestructureerde en sfeervolle omgeving. Dit biedt kinderen de optimale mogelijkheid om op een prettige manier samen te leren en zich te ontwikkelen. We leren kinderen om te gaan met onderlinge verschillen en ieder kind wordt gestimuleerd om met zijn of haar talenten het beste uit zichzelf te halen.

De onderwijskundige inrichting van onze scholen wordt ge├»nspireerd door en is gebaseerd op waarden en normen die verankerd zijn in het christendom met als richtsnoer het Evangelie van Jezus van Nazareth, zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen. Dit uit zich onder andere doordat ouders en kinderen warmte ervaren in de zorg naar elkaar toe, door het geloof in de toekomst, gemeenschapszin en de zorg voor de schepping. We streven naar een betrokken en daardoor zinvolle relatie met de geloofsgemeenschap (parochie). Elke school beschrijft deze relatie in haar schoolplan.
Elke school geeft onder begeleiding van een identiteitsbegeleider inhoud aan de catechetische vorming aan kinderen. Alle medewerkers worden door de identiteitsbegeleider ondersteund en begeleid om deze catechetische vorming gestalte te doen geven. In onze manier van werken willen wij laten doorklinken dat we uitgaan van een katholieke inspiratie, hetgeen als een rode draad door ons onderwijs loopt. Ouders en kinderen moeten in ons doen en laten de katholieke identiteit herkennen en beleven.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn ‘Gelijkwaardig’ en ‘Geloofwaardig’. We benaderen iedereen vanuit zijn eigen waardigheid. Iedereen is bij ons gelijkwaardig. Wij zorgen dat ieder kind gezien wordt en zich gewaardeerd voelt. Wij hebben aandacht voor verscheidenheid in maatschappij en religies. Wij staan voor wat we zeggen en spreken elkaar daar op aan: we zijn geloofwaardig. Wij beloven onderwijs en opvang te bieden van hoogwaardige kwaliteit, gericht op de toekomst van het kind.