Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Zoals iedere school een eigen medezeggenschapsraad (MR) heeft met een ouder- en personeelsgeleding, heeft de Stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) die ‘bovenschoolse’ aangelegenheden behandelt. Afhankelijk van de onderwerpen, kan de GMR instemmen of adviseren bij de voorstellen die het bestuur voorlegt.

Meer weten over de GMR? Klik op een van onderstaande documenten voor informatie.