RVT (Raad van Toezicht)

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen de stichting. Het is zelfstandig orgaan met een eigen verantwoordelijkheid. De kwaliteit van het functioneren van de Raad van Toezicht hoort ook tot die eigen verantwoordelijkheid.

 

Taken

De raad houdt toezicht op de kwaliteit van functioneren van het College van Bestuur, het financiële beleid, het behalen van de gestelde doelen, het werkgeverschap en de reglementering van besturing en verantwoording.  Ook bepaalt de Raad van Toezicht de kaders van de organisatie door het meerjarenbeleid op strategisch en financieel gebied vast te stellen.

 

Het toezicht bestaat tenminste uit:

 • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;
 • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs.

 

Bij het uitoefenen van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

 

De Raad van Toezicht geeft het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het College van Bestuur.

 

De raad werkt volgens de code Goed Bestuur PO, waar volledig aan de gestelde eisen wordt voldaan en waarop jaarlijks wordt getoetst en zo nodig vindt bijstelling plaats.

 

Leden

De benoeming van de leden vindt plaats conform het reglement Raad van Toezicht, voor een periode van 4 jaar.

 

De leden zijn:

 • Margot de Jong (voorzitter),
 • Annette van den Bosch (vicevoorzitter)
 • Luuk Dillerop,
 • Harry Scholte,
 • Wytze de Vries.

 

Hieronder lees je wat hun motivatie is om toezichthouder te zijn bij Primenius.

Margot de Jong (voorzitter)

Opgegroeid in Brabant, heb ik uitsluitend katholiek onderwijs gehad (kinderopvang was er niet) en dat heeft mij veel gebracht. Veel meer dan enkel kennis; vragen stellen, openstaan voor nieuwe ideeën, twijfelen, vertrouwen, durven. Scholen zijn ontzettend belangrijk. Voor individuele leerlingen, gemeenschappen (buurt & dorp) en de samenleving als geheel. Via school dragen we over wat we belangrijk vinden. Bij Tamariki en Primenius doen onze kinderopvang en onze scholen dat samen. Daar draag ik heel graag aan bij als toezichthouder. Kan ik wat teruggeven.

 

Annette van den Bosch (vicevoorzitter)

Onderwijs verbreedt je wereld!

Onderwijs verdient dus ook alle aandacht! In mijn werk heb ik veel in allerlei vormen van onderwijs gewerkt. Als lid van de RvT van Primenius en Tamariki lever ik nu graag een bijdrage aan onderwijs en kinderopvang.

 

Luuk Dillerop

Mijn hele werkzame leven heb ik mij ingezet voor jongeren (in jeugdzorg en onderwijs), omdat ik het tot volwassenheid brengen van jongeren als een heel belangrijke taak van ouders in samenwerking met de samenleving beschouw. Van hieruit zie ik het als mijn taak om op het functioneren van Primenius en Tamariki toe te zien en het College van Bestuur bij te staan in het behalen van de doelen van de organisaties en het goed uitvoeren van de maatschappelijke opdracht die deze organisaties uitvoeren voor jongeren.

 

Harry Scholte

Al terugkijkend op je leven realiseer je meer en meer hoe belangrijk goed onderwijs is en hoe zeer dit bijdraagt aan een waardevol en zinvol leven. Niet alleen kennis maar zeer zeker ook vorming. Primair onderwijs legt daarbij een belangrijk fundament. Goede opvang van kinderen, thuis of buitenshuis is daarbij een essentiële bouwsteen.

Als toezichthouder wil ik graag hier mijn steentje aan bijdragen.

 

Wytze de Vries

In mijn eigen schoolperiode vond ik de school een ongelofelijk saai onderdeel van mijn bestaan. Pas toen ik ging studeren kon ik mezelf meer uitdrukken. Daarom vind ik het belangrijk dat kinderen en jongeren zich in een rijke en stimulerende omgeving kunnen ontwikkelen.

Bij Primenius en Tamariki zie ik dat kinderen serieus worden genomen en dat de onderwijsbenadering gericht is op de hele persoon en alle dimensies van het bestaan.

Vanuit de rol als toezichthouder lever ik daar graag een bijdrage aan.

 

 

 

 

 

Snel contact?

 • 0597-676955 Kantoor
 • info@primenius.nl
 • 0597-743100 iPad service
 • ipad@primenius.nl
 • 0597-743103 Betalingsvragen iPad
 • debiteuren@primenius.nl
 • Scholtenswijk 10,
  9665 KN Oude Pekela
 • Het bestuurskantoor is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 - 16:30 uur
Klik hier voor meer informatie