GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is wettelijk verplicht en regelt de invloed op het beleid en het functioneren van de school. In de MR hebben ouders en medewerkers van de school zitting. Afhankelijk van de onderwerpen kan de oudergeleding en de personeelsgeleding instemmen of adviseren bij de voorstellen, die de schooldirectie voorlegt. Iedere school heeft een MR, die locatie gebonden zaken bespreekt, waarbij de directeur een adviserende rol vervult. De GMR behandelt ‘bovenschoolse’ aangelegenheden en ook hierin is een ouder- en personeelsgeleding vertegenwoordigd.

Lees hier de Nieuwsbrief van de GMR.

Jaarverslag GMR 2017

Snel contact?

Klik hier voor meer informatie